Kategórie      
Výrobcovia / značky

Požičovňa

Úvod SLUŽBYPožičovňa

Výstroj

Cena do 3 dní/€ Cena do 7 dní/€ Cena nad 7 dní/€ Záloha
Mačky turistické                  3,00 €               2,50 €                        2,00 €             80,00 €
Cepín turistický                   3,00 €               2,50 €                        2,00 €             80,00 €
Lavínová lopatka                   2,50 €               2,00 €                       1,50 €             40,00 €
Snežnice                    3,00 €               2,50 €                        2,00 €             50,00 €
Prilba                   2,50 €               2,00 €                        1,50 €             50,00 €
Sedací úvaz                   2,50 €               2,00 €                        1,50 €             40,00 €
Prsný úvaz                   2,00 €               1,50 €                        1,20 €             20,00 €
Feratový set                   6,00 €               5,50 €                        5,00 €           120,00 €
Tlmič pádov                  3,00 €               2,50 €                       2,00 €             70,00 €
Detský turistický nosič Neverland Koala              4,00 €              3,50 €                      3,00 €          90 €
Detský turistický nosič Deuter Kid Comfort III                  6,90 €              6,00 €                       5,50 €           200,00 €
Detský turistický nosič Marsupio Carry Baby                   4,00 €               3,50 €                        3,00 €           100,00 €
Skialpinistický komplet                20,00 €             18,00 €                      16,00 €

          400,00 €

Pozor NOVINKA!! požičiavame aj outdoorovú kameru Go PRO HD Hero 2 s príslušenstvom

Cena: 1-3 dni 10€,

Cena: 4-7 dní 9€

Cena: 7 a viac dní 8€

Záloha: 250€

 

Všeobecné podmienky

- Zapožičaná výstroj sa nestáva vlastníctvom preberajúceho.

- Preberajúci si zapožičiava výstroj na dobu určitú.

- Preberajúci je povinný vrátiť výstroj v čase a dátume stanovenom na zmluve o zapožičaní.

- Preberajúci prehlasuje, že zapožičanú výstroj si neponechá bez dozoru a v prípade odcudzenia uhradí škodu odovzdávajúcemu.

- Preberajúci svojim podpisom prehlasuje, že prebral výstroj v stave spôsobilom na užívanie a v rovnakom stave vráti zapožičanú výstroj odovzdávajúcemu.

- Preberajúci sa musí identifikovať dvoma právoplatnými dokladmi OP+VP

- Ak si preberajúci ponechá ako zálohu OP alebo VP, robí tak dobrovoľne a nebude odovzdávajúceho obviňovať s protiprávneho konania. Preberajúci má na výber ponechať si finančnú zálohu alebo OP+VP

Ak preberajúci poruší vyššie stanovené všeobecné podmienky zapožičania výstroje, odovzdávajúci má nárok na škodu spôsobenú preberajúcim.

Rezervácia

Pri požičiavaní športovej výstroje požadujeme od zákazníka zloženie finančnej zábezpeky alebo platného dokladu totožnosti (pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz), ktorý nebude počas vypožičania potrebovať. V zábezpeke je vždy zahrnutá aj cena zapožičania, ktorú platí zákazník vždy dopredu.

- Výstroj doporučujeme rezervovať v dostatočnom časovom predstihu, aby ste predišli riziku, že výstroj bude v požadovanom termíne už vypožičaná, hlavne to platí pre skupiny ľudí.

- Rezerváciu môžete vykonať telefonicky 0915 824 928 alebo 0917 225 882 alebo e-mailom adamsport@adamsport.eu alebo osobne.

- Pri rezervácii je potrebné uviesť kontaktné údaje (meno, adresa, tel. číslo, e-mail), predmet (vybavenie, kód), spôsob prevzatia, termín  požičania a vrátenia. Každá rezervácia bude potvrdená.

Doba požičania
Jeden deň = 24 hodín (+ 1 hodinka). Doba začína plynúť od prevzatia výstroje.

Vrátenie

- Predmet požičania sa vracia primerane očistený. Pokiaľ sa výstroj poškodila, aj keď závada nie je viditeľná, nahláste to pri vrátení.

- Pri osobnom vrátení je potrebná Zmluva o zapožičaní .

- Po vrátení bude vybavenie skontrolované a následne Vám bude vrátená záloha.

Upozornenie

- Minimálne sa účtuje požičovné za 1 deň.

- V prípade, že chcete predĺžiť dobu zapožičania vybavenia, ste povinný nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť.

- Pri strate alebo poškodení výstroje, je nutné zaplatiť náhradu škody v adekvátnej výške. Táto suma sa odpočíta zo zaplatenej zálohy.

- Požičovňa nenesie zodpovednosť za škody, ktoré zákazníkovi vzniknú v súvislosti s používaním zapožičaného materiálu.

 

Dodržiavajte pravidlá bezpečnosti pri pohybe na horách a v prírode!

Preberajúci svojim podpisom na preberajúcom protokole potvrdzuje súhlas so všeobecnými podmienkami požičovne lyžiarskej výstroje !!!!

Copyright 2015 - 2021 © OutdoorSPORT.sk